POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ZÁK. 106 SB

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o povinném subjektu, které musí být zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále jen informační zákon. Tyto informace musí být zveřejněny přímo na webových stránkách školy či školského zařízení. Strukturu zveřejňovaných informací o povinném subjektu stanovuje vyhláška č. 442/2006 Sb., dále jen vyhláška. V některých konkrétních případech stanovených informačním zákonem či vyhláškou mohou být informace zveřejněny nepřímo hypertextovým odkazem.

 

Obsah:

1) Oficiální název

2) Důvod a způsob založení

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

5) Bankovní spojení

6) Identifikační číslo (IČ)

7) Daňové identifikační číslo (DIČ)

8) Dokumenty školy

9) Rozpočet školy

10) Žádosti o informace

11) Opravné prostředky

12) Formuláře

13) Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

14) Nejdůležitější používané předpisy

15) Úhrady za poskytování informací

16) Licenční smlouvy

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

 

 

 

1) Oficiální název: Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034

    Ředitelka školy: Alena Forejtová, DiS.

 

2) Důvod a způsob založení:

 

    Zřizovatelem mateřské školy je obec – Městská část Praha 10, Vršovická 68/1429, Praha 10, PSČ 10138. Provoz byl v mateřské škole zahájen dne 1.9 1960, do sítě škol byla zařazena v roce 1996. Usnesením plenárního zasedání OZ ze dne 12.11.1992 s účinností od 1.1 1993 se stala samostatným právním subjektem. V rejstříku škol je vedena od 1.1 2005. Sídlí na adrese Vladivostocká 1034/8, Praha 10-Vršovice, PSČ 100 00.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která je v provozu od 1. 9. 1960 a jako součást školy s právní subjektivitou byla k mateřské škole připojena od 1. 9. 1994. 

Součástí školy je kromě školní kuchyně také stálý kryt CO a samostatná výměníková stanice.

Hlavní činností školy je dle zřizovací listiny zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem hlavní činnosti mateřské školy jsou vzdělávací programy uvedené v § 3, § 4 a § 5 školského zákona.

Příspěvková organizace zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zároveň zajišťuje závodní stravování ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky.

 

 

 

3) Organizační struktura:

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb., školským zákonem. Organizační struktura je graficky znázorněna v Organizačním řádu

 

   Více v dokumentu: Organizační struktura

 

4) Kontaktní spojení:

 

Sídlo: Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10

E-mailová adresa: skolka@vladivostocka.cz

Webové stránky: www.msvladivostocka.cz

Telefonní čísla: pevná linka MŠ: 267 310 633

                          mobil ředitelka: 739 369 809

                          mobil zástupkyně ředitelky: 739 655 797

                          mobil kancelář: 722 974 309

                          pevná linka jídelna: 267 310 636

                      

Úřední hodiny: dle domluvy

ID datové schránky: 9rvy3g8

 

Mapa ZDE

 

Spojení MHD :

Linky tramvaje č. 6,7,22,24 – zastávka Kubánské náměstí

 

 

5) Bankovní spojení: 2000744359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Bankovní spojení je určeno k bezhotovostní platbě Úplaty za předškolní vzdělávání, stravné, fond rodičů, sportovní a jiné akce školy. U každé platby se uvádí VS, který pro každý druh platby jedinečný.

 

6) Identifikační číslo (IČ): 47611740

 

7) Daňové identifikační číslo (DIČ): škola není plátcem DPH

 

8) Dokumenty školy:

Zřizovací listina

Schválený rozpočet 2019 a 2020  a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Střednědobý výhled 2019-2022  a v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

Evidence dětí (školní matrika, spisy dětí, přehled docházky) v listinné a elektronické podobě v ředitelně MŠ

Školní vzdělávací program – Příloha č. 3 a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Školní řád- příloha č. 4 a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Záznamy z pedagogických rad v listinné podobě v ředitelně MŠ

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí v listinné podobě v ředitelně MŠ

Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

9) Rozpočet školy:

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Městské části Praha 10 https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovychorganizaci-

 

 

10) Žádosti o informace: Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možné doručit osobně do ředitelny školy dle domluvy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonní číslo ředitelky školy. Takto je rovněž možné obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

 

11) Opravné prostředky: Opravné prostředky se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu odmítnout žádost lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. Lze je podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto informace odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

 

12) Formuláře: Formuláře lze získat u ředitelky školy, nebo její zástupkyně po předchozí domluvě.

 

 

13) Popisy postupů (návody pro řešení životních situací): Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jsou přístupné na https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

 

14) Nejdůležitější používané předpisy:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

 

 

Základy práva:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě, ve znění č. 56/14 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změněn některých zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon), ve znění č. 89/12 Sb.

Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

Vyhláška č. 64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 364/2005 Sb. Vyhláška, o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, č. j. 32 372/2004-21

Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005

 

Pracovní právo:

Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Zákon č. 2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Zákon č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)

Zákon č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon 205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušují nebo mění některé další zákony

Vyhláška č. 125/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Vyhláška č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 180/2015 Sb. Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 2005 č. j. 24 904/2005-14, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy

Metodický pokyn č. 37 014/2005-25 k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele)

 

Financování školy:

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Vyhláška č. 114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 323/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Vyhláška č. 84/2005 Sb Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Vyhláška č. 383/2009 Sb. Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Vyhláška č. 410/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhláška č. 270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech

České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

 

Organizace školy, pedagogické procesy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Ústavní usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Zákon č. 3/1993 Sb., Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně právní-ochraně dětí

Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 352/2001 Sb., Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 198/2009 Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Zákon č. 373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 12/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzděláváním

Vyhláška č. 15/2005 Sb., Vyhláška kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 16/2005 Sb., Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 17/2005 Sb., Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 54/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhláška č. 64/2005 Sb., Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 43/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj.32 405/2004 – 22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

14.2 Vydané právní předpisy

Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě po předchozí domluvě v ředitelně školy.

 

 

15) Licenční smlouvy:

 

16) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

 

Počet podaných žádostí o informace:

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

Nejsou

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Nebyly žádné výdaje

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Nebyly poskytnuty žádné licence

Počet stížností podaných podle § 16 zákona č.106/1999 Sb, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány žádné stížnosti

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.:

 

Škola, jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu školy,tak na elektronickou podatelnu školy, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

- v průběhu celého roku 2019 byly informace o činnosti školy zveřejňovány následujícím způsobem:

 - na nástěnkách školy a venkovní vitríně

 - na webových stránkách školy: www.vladivostocka.cz

 - na školním facebooku: MŠ Vladivostocká - diskuze, dotazy, informace......prostě co vás zajímá